Skip to main content
12223-35-7

Propanenitrile, 3-((4-(2-(2-chloro-4-nitrophenyl)diazenyl)phenyl)ethylamino)- (primary CASRN is 40880-51-1)

ALSO CALLED [40880-51-1] Propanenitrile, 3-((4-(2-(2-chloro-4-nitrophenyl)diazenyl)phenyl)ethylamino)-

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.