Skip to main content
71889-13-9

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-(2-(3-nitrophenyl)diazenyl)-3-(2-(4-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)diazenyl)-, sodium salt (1:3)

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-((3-nitrophenyl)azo)-3-((4-((2-(sulfooxy)ethyl)s...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.