Skip to main content
63216-84-2

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-(2-(4'-(2-(1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl)diazenyl)-3,3'-dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4-yl)diazenyl)-

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-((4'-((1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl)...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.