Skip to main content
23941-01-7

Piperazine, 1-(2-(alpha-(p-chlorophenyl)benzyloxy)ethyl)-4-phenyl-, maleate

ALSO CALLED (Z)-but-2-enedioic acid; 1-[2-[(4-chlorophenyl)-phenylmethoxy]ethyl]-4-phenylpiperazine, 1-(2-(alpha...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.