Skip to main content
23905-10-4

Piperazine, 1-(2-(alpha-(p-chlorophenyl)benzylamino)ethyl)-4-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-

ALSO CALLED 1-(2-(alpha-(p-Chlorophenyl)benzylamino)ethyl)-4-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)piperazine, 2-[2-[4-[2-[(...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.