Skip to main content
40028-15-7

Piperazine, 1-(1-(4-methoxyphenyl)-2-(phenylthio)ethyl)-4-methyl-, (Z)-2-butenedioate (1:2)

ALSO CALLED (E)-but-2-enedioic acid; 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylsulfanylethyl]-4-methylpiperazine, 1-(1-(4-M...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.