Skip to main content
136817-66-8

Piperazine, 1-((6-formyl-1H-indol-2-yl)carbonyl)-4-(3-((1-methylethyl)amino)-2-pyridinyl)-

ALSO CALLED 1-((6-Formyl-2-indolyl)carbonyl)-4-(3-(isopropylamino)-2-pyridinyl)piperazine, 1-[(6-Formyl-2-indoly...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.