Skip to main content
129603-00-5

Piperazine, 1-methyl-4-(2-(4-((1-methylethyl)thio)phenyl)-1-oxopropyl)-, hydrochloride

ALSO CALLED 1-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(4-propan-2-ylsulfanylphenyl)propan-1-one hydrochloride, 1-Methyl-4-(2-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.