Skip to main content
143759-60-8

1-Piperazineethanol, 4-(diphenylmethyl)-alpha-(((2-phenylethyl)amino)methyl)-

ALSO CALLED 1-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)-3-(phenethylamino)propan-2-ol, 1-Diphenylmethyl-4-(2-hydroxy-3-(2-phe...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.