Skip to main content
147060-71-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-((4-chloro-6-((2-(2-((2-chloroethyl)sulfonyl)ethoxy)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(2-(4-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)diazenyl)-, potassium sodium salt (1:?:?)

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-((4-chloro-6-((2-(2-((2-chloroethyl)sulfonyl)ethoxy)ethyl)amino)-1...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.