Skip to main content
73157-54-7

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-(2-(2-chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-6-(2-(4-((2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)diazenyl)-, sodium salt (1:3)

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-3-((2-chlorophenyl)azo)-5-hydroxy-6-((4-((2-(sulfooxy)ethyl)...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.