Skip to main content
72894-30-5

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-((5-chloro-6-methyl-2-(methylsulfonyl)-4-pyrimidinyl)amino)-4-hydroxy-3-(2-phenyldiazenyl)-, sodium salt (1:2)

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-((5-chloro-6-methyl-2-(methylsulfonyl)-4-pyrimidinyl)amino)-4-hydr...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.