Skip to main content
61488-78-6

Propanenitrile, 3-((2-chloro-4-(2-(6-nitro-2-benzothiazolyl)diazenyl)phenyl)amino)-

ALSO CALLED 2-(3-Chloro-4-(N-cyanoethylamino)phenylazo)-6-nitrobenzothiazole, 262-817-0, 3-((2-Chloro-4-((6-nitr...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.