Skip to main content
28080-90-2

Propanenitrile, 3-((4-(2-(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)diazenyl)-3-methylphenyl)ethylamino)-

ALSO CALLED 248-824-1, 3-((4-((5,6-Dichloro-2-benzothiazolyl)azo)-3-methylphenyl)ethylamino)propiononitrile, 3-[...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.