Skip to main content
73816-74-7

Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonicacid,5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.