Skip to main content
10271-37-1

1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-

ALSO CALLED 2,4,6-Tris(heptafluoroisopropyl)-1,3,5-triazine, DTXSID30896377

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.