Skip to main content
509-84-2

Metethoheptazine

ALSO CALLED 1,3-Dimethyl-4-carbethoxy-4-phenylhexamethylenimin, DTXSID30862077, Ethyl 1,3-dimethyl-4-phenyl-4-az...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.