Skip to main content
89865-05-4

N-methyl-2-[methyl-[2-[methyl(trimethylsilyl)amino]ethoxy]arsanyl]oxy-N-trimethylsilylethanamine

ALSO CALLED Arsonous acid, methyl-, bis[2-[methyl(trimethylsilyl)amino]ethyl] ester, BIS{2-[METHYL(TRIMETHYLSILY...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.