Skip to main content
87993-26-8

2-cyanoethyl-(2-hydroxyethyl)-dimethylarsanium,iodide

ALSO CALLED (2-Cyanoethyl)(2-hydroxyethyl)dimethylarsanium iodide, Arsonium, (2-cyanoethyl)(2-hydroxyethyl)dimet...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.