Skip to main content
62213-94-9

(2-nitrophenyl)methyl-triphenylarsanium,perchlorate

ALSO CALLED [(2-Nitrophenyl)methyl](triphenyl)arsanium perchlorate, Arsonium, [(2-nitrophenyl)methyl]triphenyl-,...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.