Skip to main content
61131-18-8

N-ethyl-N-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]ethanamine

ALSO CALLED Arsinous amide, As-(2-methylphenyl)-As,N,N-triethyl-, As-(2-Methylphenyl)-As,N,N-triethylarsinous am...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.