Skip to main content
17174-29-7

[4-[(4,6-diamino-2-methylsulfanylpyrimidin-5-yl)diazenyl]phenyl]arsonic acid

ALSO CALLED (4-{(e)-[4,6-diamino-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-5-yl]diazenyl}phenyl)arsonic acid, [4-[(4,6-diamino...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.