Skip to main content
71215-70-8

Poly(Difluoromethylene), .alpha.-fluoro-.omega.-(2-iodoethyl)

ALSO CALLED (3,3,3-trifluoro)-1-iodopropane, 1-iodo-2-(perfluoroalkyl)ethane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 1-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.