Skip to main content
68214-82-4

2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3- [2-[4'-[2-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2- naphthalenyl)diazenyl][1,1'-biphenyl]-4- yl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:2)

ALSO CALLED 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-amino-3-((4'-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo)(1,1'-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.