Skip to main content
68133-69-7

Propanenitrile, 3-((2-(acetyloxy)ethyl)(4-(2-(6-nitro-2-benzothiazolyl)diazenyl)phenyl)amino)-

ALSO CALLED [58051-98-2] Propanenitrile, 3-((2-(acetyloxy)ethyl)(4-(2-(6-nitro-2-benzothiazolyl)diazenyl)phenyl)...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.