Skip to main content
65059-79-2

1-Butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, tetrafluoroethene and trifluoro(trifluoromethoxy)ethene

ALSO CALLED 1-Butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-, polymer with 1,1-difluoroethene, 1,1,2,2-tetrafluoroethene a...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.