Skip to main content
63467-09-4

Propanenitrile, 3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4- [[6-(methylsulfonyl)-2-benzothiazolyl]azo]phenyl ]amino]-

ALSO CALLED 264-222-1, DTXSID2069868, Propanenitrile, 3-((2-(acetyloxy)ethyl)(4-((6-(methylsulfonyl)-2-benzothia...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.